Trường học Tiếng Azeri tốt nhất ở Baku  năm 2020 (32,269,653 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Azeri

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Azeri nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Azeri tổng quát

Các khóa học tiếng Azeri tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Azeri của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Azeri chuyên sâu ở Baku  có trung bình 30 tiết/tuần.