Trường học Tiếng Croatia tốt nhất tại Dubrovnik năm 2020 (6,150,827 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Croatia

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Croatia nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Croatia tổng quát

Các khóa học tiếng Croatia tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Croatia của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Croatia chuyên sâu tại Dubrovnik có trung bình 30 tiết/tuần.