Trường học Tiếng Gaelic tốt nhất ở Cork  năm 2019 (26,137,703 ₫)

Trường học Tiếng Gaelic được đánh giá gần đây quanh Cork

ACET (Active Centre of English Training)

Kinh nghiệm của tôi tại học viện này đã được tích cực. Học viện là tại Trung tâm và được kết nối. Các lớp học được phù hợp với các sinh viên tham dự. Có các lớp học yêu cầu thiết bị, và tất cả đúng chức năng cho các lớp học. Các giáo viên đều có... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Gaelic

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Gaelic nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Gaelic tổng quát

Các khóa học tiếng Gaelic tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Gaelic của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Gaelic chuyên sâu ở Cork  có trung bình 30 tiết/tuần.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Gaelic chuyên sâu

Các khóa học tiếng Gaelic chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Gaelic ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.