Trường học Tiếng Hàn tốt nhất ở Baku  năm 2019 (37,224,809 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Hàn

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Hàn nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Hàn tổng quát

Các khóa học tiếng Hàn tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Hàn của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Hàn chuyên sâu ở Baku  có trung bình 30 tiết/tuần.