Trường học Tiếng Hungary tốt nhất trong Boedapest  năm 2019 (21,871,247 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Hungary

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Hungary nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Hungary tổng quát

Các khóa học tiếng Hungary tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Hungary của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Hungary chuyên sâu trong Boedapest  có trung bình 30 tiết/tuần.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Hungary chuyên sâu

Các khóa học tiếng Hungary chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Hungary ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Hungary đặc biệt

Các khóa học tiếng Hungary chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Hungary và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.