Trường học Tiếng Hy Lạp tốt nhất trong Corfu  năm 2019 (5,877,898 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Hy Lạp

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Hy Lạp nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Hy Lạp tổng quát

Các khóa học tiếng Hy Lạp tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Hy Lạp của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Hy Lạp chuyên sâu trong Corfu  có trung bình 30 tiết/tuần.